Železnice & Historie
Úvodní stránka | Literatura | Stručný přehled literatury

Literatura ke studiu historie železniční dopravy - období do roku 1918.

Pro období do roku 1918 je pro naše země (Rakousko-uhersko) nejdůležitější publikací Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie, vydané v roce 1898-1899 (4 svazky, první má dva díly) s dodatkem z roku 1908 (2 svazky). Tyto Dějiny železnic obsahují relativně samostatné kapitoly popisující jednak obecně vývoj drah, jednak jednotlivé technické a provozní oblasti (lokomotivy, vozy, legislativa, budovy, železnice a vojsko...).1 Vývoj jednotlivých společností drah přináší v dosud nepřekonaném rozsahu Österreichisches Eisenbahn-Jahrbuch, později Eisenbahn-Jahrbuch der österr.-ungar. Monarchie zpracovávaný především dle dnes nedostupných výročních zpráv drah Ignatzem Kohnem (později si změnil jméno na Konta). První ročník vyšel v roce 1868, ročenka vycházela do roku 1890. Obsahuje kromě statistických údajů také retrospektivní přehledy z historie jednotlivých drah a přepisy řady důležitých dokumentů. Pokrývá celou oblast monarchie.

Vývoj rakouských drah a hlavně jejich "privatizaci" či zestátňování zachycují třísvazkové Der Weg von und zu den Österreichischen Staatsbahnen z roku 1913 od Aloyse Freiherr von Czedik, do roku 1892 presidenta generálního ředitelství státních drah.

Z obecnějších publikací je třeba zmínit dvě vydání Enzyklopädie des Eisenbahnwesens zpracované pod vedením Dr. Viktora Freiherr von Rölla. Obě vydání jsou vzájemně velmi odlišná, obsahují abecedně řazená hesla s řadou schémat k všemožným technickým i právním a ekonomickým problémům, jakož i údaje o železnicích ve světě včetně jejich map. Ideální, pokud některému problému příliš nerozumíte (např. tarifnictví). Podobného charakteru je encyklopedie Die Eisenbahntechnik der Gegenwart.

Biblí ekonomických teorií (s odkazy na další díla), které se uplatnili při zřizování železnic jsou třídílné Die Verkehrsmittel od vídeňského národohospodáře Emila Saxe.

Z bezbřehé literatury k problematice místních drah je potřeba vyzdvihnout dvě česky psané publikace: Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic předlitavských od JUDr. Františka Hodáče ml. z roku 1910. Z této knížky pochopíte, jak ekonomicky a právně fungovala výstavba místních drah. Zemí Českou garantované místní dráhy a vůbec celou "zemskou železniční akci" pak popisuje Pamětní spis Zemského výboru královstí Českého o podporování železnic nižšího řádu (1906). Statistická data místních drah v Rakousku shrnuje publikace ministerstva železnic Die österreichischen Bahnen niedere Ordnung (1908), kde naleznete kromě údajů o kapitálu a provozu také data udělení koncesí, otevření provozu a stavebních i provozních délek. Další literaturu k místním drahám viz studie k místní dráze Jindřichův Hradec - Nová Bystřice na těchto stránkách.

Z úředních pramenů jsou nejvýznamnější věstníky. Už v roce 1851 začal vycházet Verordnungsblatt für die Verwaltunszweige des österreichischen Handelsministerium. Ten má význam i pro dějiny pošty. Na něj navázal od r. 1863 Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt in Österreich (v knihovnách může být vedeno podle novějšího pravopisu jako Zentralblatt), od roku 1888 až do roku 1918 Verordnungs-Blatt des k.k. Handels-Ministertium für Eisenbahnen ud Schiffahrt. Tento věstník obsahuje naprosté detaily především o stavbě a provozu železnic v Rakousku, méně již v Uhrách. Po vyrovnání v roce 1867 totiž vycházela v uherské části monarchie jeho obdoba pod názvem Vasuti és közlekedésy közlöny. V Rakouském věstníku lze sledovat stavbu drah i co jí předcházelo: úřední úkony (povolení k předběžným pracem, revize trasy, koncese a koncesní podmínky, politické pochůzky, kolaudace), měsíce zahájení a ukončení stavby, počty dělníků na stavbě, data otevření drah i jejich kilometráž (někdy též nadmořské výšky stanic), povolení vleček včetně polních drah s napojením na železnici (Rollbahnen). Z provozu pak technicko-policejní zkoušky lokomotiv, jízdní řády, otevření a změny názvů stanic, udržovací práce na železnici (výměny mostů, rozšiřování stanic), zajímavosti z ciziny aj. Samozřejmě obsah není homogenní, jízdní řády a počty dělníků na stavbě jsou věcí Centralblattu, lokomotivy Verordnungsblattu. Každopádně jen s použitím těchto věstníků lze popsat historii vzniku dráhy.

Dalšími věstníky jsou již úřední (tj. pro vnitřní potřebu) vydávané Amtsblatty, zejména ministerstva železnic a ředitelství po roce 1896. Zde nalezneme řadu personálních údajů, přidělování lokomotiv aj.

Organizaci správy a personální status (tj. personál všech služeben dráhy) popisují almanachy, především Almanach der k.k. österreichischen Staatsbahnen vycházející od r. 1884, tehdy pod názvem Almanach für das Personale der k.k. Direction für Staatseisenbahnbetrieb in Wien.

Úřední statistika byla měsíčně publikována ve Verordnungsblattu, od roku 1897 vychází podrobná Österreichische Eisenbahnstatistik (nejtěžší kniha ze zde popisovaných – 1 svazek cca 5 kg).

A nakonec noviny a časopisy. Z nich se lze dozvědět řadu podrobností, ale míra věrohodnosti (s výjimkou odborných periodik) je – jako v současné publicistice - nižší. Stavbu a otevření drah nejlépe popisují regionální tituly. Příkladem může být jindřichohradecký Ohlas od Nežárky. Noviny a "nedrážní" periodika jsou důležitá i pro období nejstarší. Z novin je to především deník Bohemia (německy), Prager Zeitung, Wiener Zeitung či Pražské nowiny, časopisy Kwěty, Světozor a další. Řadu informací i obrázků obsahují kalendáře Jurende´s vaterländischer Pilger, Jurende´s Mährischer Wanderer, Vlastenecký poutník.

Z odborných periodik stavbu řady drah a drážní stavitelství popisuje často Allgemeine Bauzeitung a Zeitschrift des österreichischen Ingenieur und Architekten Vereins. Výhradně železnici se věnují časopisy Spolku německých železničních správ: Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen a Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. Lokomotivám se věnuje rakouský časopis Die Lokomotive, obsahující i historické statě (např. o nejstarších lokomotivách rakouských státních drah).


1 Přesný soupis kapitol dle jednotlivých dílů zveřejním později.

Miroslav Kunt

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

Text ke stažení (RTF, zip, 4,4 kB)

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru