Železnice & Historie
Úvodní stránka | Literatura | Stručný přehled literatury

Literatura ke studiu historie železniční dopravy - období 1918 - 1945.

Na rozdíl od předchozích let v tomto období nenajdeme u nás žádné souhrnné dílo věnované historii železnic. Železnice zevšedněla, historická pojednání už nejsou výsadou (jen) vysokých drážních úředníků. Vychází však dodnes nepřekonaná Roubíkova práce o historii silnic: Silnice v Čechách a jejich vývoj (1938). I pro nás má svůj význam reprezentativní německé Hundert Jahre Deutsche Eisenbahn (1938).

Objevuje se řada monotematických textů z tehdejší současnosti i z historie železnice – hlavní výhoda pro nás: jsou v češtině. Nejdůležitější publikační platformou jsou Československá spolková odborná periodika, především časopis Železniční revue. Důležitá odborná pojednání vychází v Časopise pro železniční právo a politiku či Zprávách železničních inženýrů.

¨Technické podrobnosti, zvláště o stavbě nových drah, obsahuje časopis Zprávy veřejné služby technické, vydávaný ministerstvem veřejných prací. Tyto novostavby, vlastně největší investice státu, jsou vůbec vděčným tématem. Z jejich popisů mají největší význam monografie věnované jednotlivým drahám: Jednokolejná hlavní dráha Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom (1929), Dráha Zvolen – Krupina (1925), Hlavní dráha Vsetín – Bylnice (1928), Koněrzova Stavba jednokolejné hlavní dráhy z Handlové do Horní Štubně (1933) a Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala – Margecany 1931-1936 (1936), Hlavná železnica Strážske – Prešov (1943).

Ve větší míře vznikají tituly zaměřené retrospektivně do nedávné doby. Kromě významné práce Jana Rataje Zprávy o činnosti ředitelství státních drah v Košicích za správní roky 1919-1923, která líčí převrat na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i boje proti republikám rad a výstavbu ČSD tamtéž, jsou to hlavně publikace, které vyšly k 10. výročí republiky: resortní Deset let československých státních drah 1918-1928 nebo podobně koncipovaná stať v reprezentativním díle Deset let Československé republiky (2. díl). Stručnější, ale hlouběji do historie jdoucí je i text v Československé vlastivědě, díl 6. – Práce (1930). Podobně reprezentativní je i řada publikací Encyclopédie Tchécoslovaque vydávaných státním Orbisem. Svazek Communications (1927) obsahuje řadu podrobností z dopravy a spojů, jakož i fotografií a kreseb (pozn.: autorovi není známo jiné vydání, než ve francouzštině). Mimořádný význam, především pro poznání vzniku ČSD má Pamětní kniha ředitelství státních drah Praha-jih 1918-1928 líčící okolnosti převratu v roce 1918, činnost a funkci Generálního ředitelství ČSD i vlastního ředitelství státních drah Praha, později Praha-jih. Zřejmým nedostatkem je, že publikace vyšla ve 200 neprodejných výtiscích.

Řada mimořádných studií ze všech oborů techniky – a také z oboru železnic – obsahují sborníky SIA (Spolku inženýrů a architektů) z let 1923 - 1948, např. Jihočeská technická práce (1938), Z vývoje české technické tvorby (1940) aj.

Poprvé se objevují populárně-naučné knihy, z nichž nejvýznamnější je Marešova a Holanova Kniha o železnici (1936), Ringesovo Století železnic. Dějiny dopravy na koleji (1938) a Birkova Velká myšlenka, pojednávající o koněspřežce Budějovice - Linec (česky 1944). V češtině také vycházejí populární monografie o životě významných postav železniční historie: G. Stephensona (E. Holan: Tvůrce železnic, 1939) a A. Borsiga (Pachtner: August Borsig, stavitel lokomotiv, 1944).

Z úředních periodik je to v první řadě Ročenka státních a soukromých drah ČSR, navazující na rakouský Almanach der k.k. österr. Staatsbahnen a obsahující v podstatě totéž (personální záležitosti vč. soupisu definitivních zaměstnanců, organizaci resortu). Navíc jsou zde od roku 1926 otiskovány významné historické studie.1 Podobně jako organizace rezortu i jeho další úřední publikace vycházejí z rakouského vzoru (z období před r. 1918). Informace o státních drahách obsahují Výsledky činnosti státní železniční správy v roce..., po nich (od 19245, po přechodu ČSD na podnikové řízení) Výroční zpráva podniku Československé státní dráhy za rok..., resp. Výroční zpráva Protektorátních drah v Čechách a na Moravě za rok ...

Podrobné údaje přináší Statistika československých drah za rok... a Statistika československé uhelné dopravy v roce..., své Úřední listy vydávají jednotlivá ředitelství státních drah a Ministerstvo železnic (Úřední věstník ministerstva železnic, po roce 1938 ministerstva dopravy, po roce 1942 ministerstva dopravy a techniky). Podobně jako za Rakouska vychází Věstník pro železnice a plavbu. Na samostatném válečném Slovensku jsou to Úradné správy Sloveských železníc a Vestník pre slovenské železnice a plavbu.

Nejen kvůli okupaci ČSR mají v období 1918-1945 svůj význam německojazyčná periodika. Především časopisy spolku německých (po r. 1922 středoevropských) železničních správ Zeitung des Vereins Deutscher (Mitteleuropäischer) Eisenbahnverwaltungen a Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. Zajímavé údaje, hlavně pro období těsně před rozbitím ČSR a po něm, ale i články k historii poskytují časopis Die Reichsbahn a říšská ročenka Reichsbahn-Hanbuch (organizace říšké dráhy, stavba dálnic a vnitrozemská plavba, statistiky aj.). Ve Vídni vychází nadále i Die Lokomotive, kde se také objevují články o ČSD.

Noviny a časopisy, které nejsou zaměřeny na železnici, uveřejňují řadu článků např. z oblasti ekonomiky (kritika drah). V tomto období není možné tyto články běžným způsobem vysledovat. Rychlou možností jsou zachované tzv. výstřižkové archivy Ministerstva železnic a Ministerstva zahraničních věcí (Státní ústřední archiv, bude o nich řeč jinde).


1 Soupis těchto pojednání na zvláštní stránce.

Miroslav Kunt

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

Text ke stažení (RTF, zip, 4,3 kB)

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru