Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | Vývoj dopravního archivnictví v Československu, úvod

Vývoj dopravního archivnictví v Československu se zvláštním zřetelem k archivům železničním.

Rakouský železniční archiv.

Od počátku výstavby železnic můžeme sledovat i zájem o jejich historii. Výrazným počinem bylo naplnění ideje prezidenta státních drah Aloise svobodného pána von Czedika: otevření historického muzea rakouských státních drah v roce 1893 (vedeno vládním radou Dr. Alfredem svobodným pánem von Buschmannem). Muzeum shromažďovalo pochopitelně i archiválie, ale pouze jako sbírkové předměty.2

Dr. Buschmann, ředitel muzea, inicioval v r. 1896 zřízení rakouského železničního archivu. Archiv si kladl za cíl plánovité shromažďování pramenů k dějinám rakouského železnictví. Již předtím existovaly archivy u železničních správních orgánů. Šlo však především o úřední sbírky listin (v právním smyslu slova) a plánů. Z nich nejvýznamnější byly zřízeny r. 1871 (resp. 1872) u generální inspekce rakouských železnic (plány) a r. 1875 u ředitelství státních železničních staveb (přešlo r.1884 na generální ředitelství státních drah).3 I předpis pro spisovou manipulaci na ministerstvu z r. 1897 počítal ještě pouze se zřízením archivu listin (Urkundenarchiv).4 Písemnosti bez dlouhodobého úředního významu (tedy i spisy) se uchovávaly v registraturách, umístěných mnohdy v nevhodných prostorech a v nepořádku (sklepy, půdy). Při zestátňování či reorganizaci drah pak docházelo k nekontrolovatelnému ničení písemností. Skartace nebyla žádnou normou regulována.

Železniční archiv ve Vídni sídlil zprvu v budově nádraží cís. Františka Josefa (32 místností). Jako vzor pro úřadování posloužil Štýrský zemský archiv.5 Většinu registratur proskartoval již původce a byly převzaty mnohdy bez evidenčních pomůcek. Ukládání se provádělo v původních obalech. Teprve r. 1910 jsou pořízeny první kartony. Archiv se širší odborné veřejnosti poprvé představil svojí výroční zprávou za rok 1912, která obsahovala inventář písemností do r. 1858.6 Almanach der k.k. österr. Staatsbahnen uveřejňoval ale již předtím každoročně noticku o poslání archivu (taktéž muzea a knihovny). Po zániku monarchie se rakouský železniční archiv v září 1920 změnil na archiv pro dopravnictví přičleněním agend letecké dopravy, vodní dopravy a pošty.7


2 Oběžník Generálního ředitelství rakouských státních drah z 21.3.1893 č.39056 oznamoval otevření muzea od 1.4.1893 a obracel se na organizační složky státních drah s žádostí o získávání muzejních exponátů. K otevření muzea pro veřejnost došlo až v květnu. Po zřízení vídeňského technického muzea se železniční sbírky do něho přestěhovaly a jsou tam dodnes. SÚA Praha, fond MŽ (ministerstvo železnic 1918 - 1945) čj. 67628/1924, kr. 4669.
3 Zborowski Viktor: Das Eisenbahnarchiv in Österreich, seine Entwicklung und Ausgestaltung zum Archiv für Verkehrswesens. In: Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, ročník 62 (1922), s. 50.
4 "Bis zur Errichtung eines besonderen Urkundenarchivs für das Eisenbahnministerium sind die Originalverträge und sonstige Urkunden in der Registratur in besondere Verwahrung und Evidenz zu nehmen." Vorschrift über die formelle Behandlung der Acten beim Eisenbahnministerium. Wien 1897, 48 odst.4.
5 Mechtler Paul: Inventar des Verkehrs-archivs Wien. Inventare Österreichischer Archive IX. Wien 1959, s.4.
6 Bericht der österr. Eisenbahnarchivs über das Jahr 1912. Wien 1913.
7 Archiv zřídilo prezidium Rakouského státního úřadu pro dopravnictví výnosem z 9.9.1920 čj. 1970/1920. Nový název "Archiv für Verkehrswesen" se používal až do roku 1939. K 31.3.1939 se železniční fondy oddělily a přešly pod správu ředitelství říšských drah Vídeň. Po skončení války vytvořily fondy bývalého dopravního archivu jedno z oddělení Rakouského státního archivu. Bližší údaje Mechtler Paul: c. d., s. 5- 10, Feiler Karl: Das archiv für Verkehrswesen in Wien als Forschungsinstitut für mitteleuropäische Eisenbahngeschichte. In: Die Reichsbahn ročník 17 (1941) č. 8-9, s. 67 n.

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru