Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | Vývoj dopravního archivnictví v Československu, úvod

Vývoj dopravního archivnictví v Československu se zvláštním zřetelem k archivům železničním.

Úpadek dopravního archivu, podnikové archivnictví.

Po zřízení ministerstva železnic se rozdělil dopravní archiv na archiv ministerstva dopravy a archiv ministerstva železnic.46 Používaly se ale názvy Ústřední dopravní archiv (ÚDA) a Ústřední železniční archiv (ÚŽA). ÚDA tvořily neželezniční fondy a sbírky býv. dopravního archivu; fakticky to byla jedna místnost s knihami, fotografiemi, troskami akt apod. uloženými bez systému a několik skříní archiválií plavebního úřadu na chodbě. ÚDA byl začleněn do ministerstva jako oddělení.47 Ještě v r. 1952 jsou zřízeny archivy správ drah, které pracují jako složky ÚŽA.48 Pro práci archivů jsou připraveny nové směrnice, ovlivněné již metodickou prací SAK. Směrnice pro podnikové archivy č.j. 21315/1953 z 21.10.1953 osvětluje, co jsou podnikové archivy, povinnosti archiváře, skartační zásady, koordinační úlohu ÚDA aj.49

V souvislosti s reorganizací správy byla vládním nařízením č.34 z 29.7.1952 zrušena působnost povereníctva dopravy ve věcech železnic. Písemnosti z let 1945 až 1951 týkající se železnic převzala v r. 1954 správa dráhy v Bratislavě a postoupila je pravděpodobně ÚDA.50

V r. 1952 vzniklá ministerstva - dopravy a železnic - vydávají okamžitě také skartační směrnice.51 Směrnice ministerstva dopravy je obsáhlá, předkládá i vzory skartačních návrhů a poučný list o významu historických dokumentů. Skartační směrnice ministerstva železnic, publikovaná ve věstníku jako rozkaz ministra 65m, ukazuje na absenci základních znalostí problematiky. Proskartovány měly být všechny písemnosti z období před 1.5.1945 v Čechách a na Moravě a před 29.8.1944 na Slovensku. To vše za 3 měsíce od vydání rozkazu. V části obsahující skartační rejstřík byla hesla obecná, nejednoznačná a téměř všechna skartačního znaku "V" (výběr). Znaků "A" (archiv) a "S" (stoupa, sběr) bylo minimálně. Práce podle těchto směrnic skutečně začaly. Jen u zrušeného ředitelství v Hradci Králové mělo být probráno 6 místností s půlmilionem spisů, a také v Praze, v ředitelské registratuře na Zlíchově, mělo dojít k vytřídění podobného množství materiálu. Obě místa dostal na starost archiv správy dráhy v Praze vybavený novým, nekvalifikovaným personálem. Krajský archiv Praha při odborné archivní revizi zadržel na Zlíchově množství cenných dokumentů: záležitosti k prosincové stávce 1920, postoje německých železničářů po r. 1918, oferty uniforem aj. Věc byla o to závažnější, že se tak stalo po údajné prohlídce ÚŽA. Tehdy již nemocný M. Štěpán potom slíbil, že skartaci zajistí sám. S výjimkou Prahy a Košic ji prý mohou provést samotní archiváři správ drah. Na věc však evidentně nestačil. Stížnost krajského archivu projednala státní archivní komise a rozhodla alespoň, aby se napříště postupovalo podle skartační směrnice ministerstva dopravy.52 Skartace registratury pražské dráhy skončila v listopadu 1954.53 Po zrušení ministerstva železnic vznikl k 1.12. 1953 jednotný "Ústřední dopravní archiv".

V letech 1947 až 1953 provedli úředníci registratury ministerstva dopravy skartaci písemností ministerstva železnic od r. 1918 do 30. let. Plně se projevila nemohoucnost dopravního archivu plynoucí z jeho podřízeného postavení v instituci. Zatímco u ředitelství drah ÚDA vykonával i dohled nad spisovou službou, u svého ministerstva nedovedl zabránit plenění spisovny. Kupříkladu prezidiální registratura se povalovala po zemi a některé její části se dostaly do všeobecné spisovny. Jednotlivé ročníky prezidia byly zdecimovány na 1 až 10% protokolovaného množství, přičemž z prezidia roku 1925 se nezachovalo nic. Podobně dopadl kabinet ministra z let 1939 - 1945. Téměř celá jeho registratura putovala počátkem r. 1954 z rozkazu tehdejšího náčelníka ústředního odboru administrativně - hospodářského do sběru. ÚDA dostal jen stovku informačních archů. Archivní správa vzhledem k amnestii v r. 1955 návrh SÚA na trestní stíhání zamítla. K podobným problémům docházelo i v jiných rezortech a proto bylo v r. 1954 přikročeno k vydání vládního nařízení o archivnictví, první právní normy na tomto úseku.54

Od listopadu 1954 do března 1956 byla provedena skartace spisovny ministerstva z let 1918 - 1938 již pod dohledem SÚA, který materiál převzal a jako svůj depozit ponechal ve spisovně.

I z již uvedených důvodů (divoké skartace, nekvalifikovaný personál ÚDA) nebyla ministerstvu dopravy povolena výjimka v podobě samostatného archivu.55 V dubnu 1959 požádalo SÚA o předání všech písemností ústřední povahy do r. 1938 včetně, a to i z ÚDA.


46 Zřízení ústředního archivu ministerstva dopravy viz čj. 23604/1952 ze 14.10.1952. SÚA Praha, fond MD I, kr. 229.
47 Směrnice pro vedení dopravního archivu ministerstva dopravy, MD čj.717/1953 z 20.1.1953. SÚA Praha, fond AR 1951 - 1954, kr. 7.
48 Srovnej Tarantová Marie: Podnikový archiv Československých státních drah (ČSD) - Správa Severozápadní dráhy. In: SAP 29 (1989), s. 466 - 485. K doplnění viz Špiritová Alexandra: Písemnosti bývalého Dopravního archivu v Praze. In: SAP 30 (1990), s. 379 - 383. Statut archivů správ drah vydán ministerstvem dopravy 4.9.1952 čj. 469/1952.
49 Návrh směrnice pro podnikové archivy. SÚA Praha, fond AR 1951 - 1954, kr. 7.
50 Podrobné seznamy a protokoly srovn. čj. PD III/1-1215-1954. SNA Bratislava, fond PD (povereníctvo dopravy), kr. 195. Písemnosti byly v dubnu 1964 převezeny z Prahy zpět do Bratislavy, ale inventář fondu je neuvádí.
51 Skartační řád ministerstva dopravy čj. 13524/1953 viz SÚA Prah, fond AR 1951 - 1954, kr. 7. Ministerstvo železnic publikovalo svoji skartační směrnici ve věstníku 1953 č. 15 z 30.7.1953.
52 A Praha, fond AR 1951 - 1954, signatura 055.6 MD, kr. 11.
53 Tarantová Marie: Podnikový archiv Československých státních drah (ČSD) - Správa Severozápadní dráhy. In: SAP 29 (1989), s. 466 - 485.
54 Vládní nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví.
55 Vyhláška ministerstva vnitra o archivech hospodářských a rozpočtových organizací z 13.7.1956 č. 153 Úl.

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru