Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie

Vývoj dopravního archivnictví v Československu
se zvláštním zřetelem k archivům železničním.

Miroslav Kunt

Tato studie byla publikována ve sborníku Státního ústředního archivu v Praze Paginae historiae č. 4/1996, s. 227-262. Sestává ze tří částí: první pojednává o dopravním archivnictví a jeho vývoji (také by se dalo říci "od slavné minulosti k tristní současnosti"), druhá o vývoji a organizaci spisové služby (práce s dokumenty) u především železničních úřadů a třetí, poznámky k heuristice dějin železniční dopravy, přináší stručný seznam fondů k dějinám dopravy, který je zčásti aktualizován a bude v brzké době nahražen úplnějším přehledem zahrnujícím i některé zahraniční archivy na území býv. Rakousko-Uherska. Jinak pro zveřejnění na internetu došlo jen k drobným úpravám a opravám.

Praha, září 1995, únor 2004

I. Dopravní (železniční) archivy.

- Rakouský železniční archiv.
- První spisová rozluka.
- Československý železniční archiv.
- Druhá spisová rozluka.
- Počátky odborného archivního dohledu.
- Dopravní archiv a jeho poválečná činnost.
- Úpadek dopravního archivu, podnikové archivnictví.
- Likvidace Ústředního dopravního archivu.

II. Vývoj spisové služby železničního rezortu.

III. Poznámky k heuristice dějin železniční dopravy.

Resumé.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 převzal rezort ministerstva železnic ze spisové rozluky s Rakouskem v letech 1921 - 1925 množství písemností velké historické i úřední ceny. Na tradice rakouského železničního archivu, zřízeného v roce 1896, navázalo Československé ministerstvo železnic v roce 1924 zřízením Československého železničního archivu, který kromě péče o archiválie dohlížel mimo jiné na spisovou službu u ředitelství státních drah a zajišťoval metodicky vedení pamětních knih železničních stanic. Druhá světová válka s sebou přinesla faktické anulování spisové rozluky z počátku 20. let. Po zvětšení kompetencí ministerstva o ostatní druhy doprav se archiv mění na dopravní. Od roku 1941 jsou skartace v něm podřízeny odbornému dohledu archivu ministerstva vnitra, pozdějšího Státního ústředního archivu. Po skončení války dopravní archiv rozšířil svoji aktivitu, konstituují se sbírky vzniklé již předtím, je provedena restituce písemností zavlečených do ciziny. Po roce 1954 v souvislosti s reorganizacemi rezortu význam a vliv dopravního archivu upadá - také proto, že byly zřízeny archivy u jednotlivých správ (ředitelství) drah. Z rozhodnutí ministerstva dopravy je tehdejší ústřední dopravní archiv v letech 1961 - 1962(1965) zlikvidován. Část archivních fondů převzal Státní ústřední archiv v Praze. Některé fondy a sbírky byly rozvezeny do podnikových archivů atd. Důsledkem zrušení dopravního archivu tímto způsobem je především dezorientace badatelů: Umístění některých fondů a sbírek dodnes není známo.

Text ke stažení (RTF, zip, 134 kB)

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru