Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | J. Hradec - N.Bystřice, úvod

Vznik a stavba místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice

Otevření dráhy

Starosta J. Hradce dr. Naxera rozesílá váženým občanům města a různým spolkům pozvánky na velkolepou slávu. Ani jednoho z uvedených vysokých c.k. hodnostářů se však nedočkali: "Otevření místní úzkokolejné dráhy do Nové Bystřice se stalo minulou neděli 31. října o 11. hodině dopolední slavnostním způsobem skutkem. Ježto všeobecně se mělo za to, že k zahájení jízdy přibude do Hradce ministr železniční ryt. Guttenberg a snad i místodržitel království Českého hrabě Coudenhove, přichystáno k uvítání těchto vysokých hodnostářů vše co nejokázaleji. Krátce po 11. hodině naplněn byl perron zdejšího nádraží našimi pp. hodnostáři, zástupci úřadů státních a samosprávných se starostou p. dr. Naxerou v čele, správní rada podniku z Bystřice s purkmistrem p. dr. Wolfem a četné deputace a korporace, sbor ostrostřelecký se svojí hudbou, spolek vojenských vysloužilců a j.v. Množství obecenstva, zejména dám, očekávalo příjezd zvláštního vlaku před budovou nádražní. V poslední době došla však zpráva, že k zahájení jízdy nedostaví se ani ministr ani místodržitel, nýbrž že zastupováni budou Excellencemi odborným radou p. Witkem, dvorním radou p. Hofmanem, odborným radou p. Likarczikem, dvorním radou p. Wurmbem, ministerským radou p. Sturmem a c.k. radou p. Markem. Zpráva ta, jež se všech přítomných ne právě příjemně dotkla, ukázala se zcela pravdivou, když z přijedšího vlaku vystoupili jmenovaní vysocí úředníci, jimž úkol zahájení jízdy na nové trati v zastoupení svěřen byl. Pp. hodnostáře oslovil ihned předseda správní rady dr. Wolf, načež představil c.k. okresní hejtman p. Tvrdý našeho pana starostu, jenž ujal se slova, by na půdě české řečí českou hodnostáře uvítal.

Po krátkém zdržení se a interpellaci přítomného říšského poslance p. dr. Hynka Langa z Tábora, který použiv příležitosti, poukázal na nemístné rovnoprávnosti, dle níž neměly nápisy na stanici a.p. býti pouze v jazyku německém a po odpovědi pana vrchního inspektora nastoupena za zvuků naší hymny "Kde domov můj", jíž velmi případně hudba střelecká zahrála, s pozvanými hodnostáři města našeho jízda po nové, do nekonečna se vlekoucí dráze, do Nové Bystřice. Zde přichystán byl slavnostní banket, pronešeny hojné přípitky a po ukončené hostině vrátili se o 7. hod. večerní pp. účastníci do města našeho, kdež neprodleně hosté nastoupili zvláštním vlakem zpáteční cestu.

Na dráhu právě otevřenou nemálo bylo stěžováno, že nebylo povoleno stavbu její provésti o kolejích normálních a ku stesku tomu připojuje se po otevření nový, naštěstí napravitelný stesk na velmi nevhodný, pro obě strany, jízdní řád."19

Tehdejší ministr železnic, Emil, rytíř von Guttenberg, měl zřejmě zcela jiné starosti. Vrcholila vládní krize. Vláda v čele s ministerským předsedou polské národnosti nepřežila 30. listopad 1897 a byla nucena podat demisi; po předchozích "diskusích" poslanecké sněmovny, kdy vyvrcholila zášť německých poslanců vůči slovanským, létala nejen ostrá slova, ale i křesla a kalamáře. V nové, úřednické vládě P. Gautsche se stává ministrem železnic Heinrich von Wittek. Shoda jména s oním odborným radou (viz předchozí citát) není náhodná.

Slavnostní vlak s hosty se tedy rozjel po nové trati. Sice jen nejvyšší povolenou rychlostí 25 km/hod., ale tak tomu tehdy bylo na většině místních drah Rakouska. Všude je vítán obecní honorací, sbory hasičů apod. Nejinak je tomu v městečku s českou většinou obyvatelstva – v Kunžaku: "...Na stanici Kumžatecké shromáždilo se veškeré představenstvo a spolek hasičský a sokolský s hudbou, školní mládež se svými duchovními a světskými učiteli zdejšími, jakož i velké zástupy jásajícího lidu. Za velebných zvuků Rakouské národní hymny přibližoval se slavnostní vlak s 2 lokomotivami, a jakmile za bouřného jásotu a volání "sláva" stanul, a přijíždějící panstvo vystoupilo, oslovila je žákyně V. třídy zdejší školy, Berta Fialová, následovně: Dva výřezy vlevo ukazují slavnostní výzdobu nádraží v Nové Bystřici. Originál Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci, album vydavatelství Bibus

Slavnostní Pánové!
Ve jménu nás všech, jež tu zříte,
upřímný pozdrav platiž Vám!
A Vy, již zdálí přicházíte,
nakloňte z lásky sluchu nám!

Přijměte díky za vší snahu,
za práci Vaši v dnešní den!
Ať nám i příštím dráha k blahu!
Jeť uskutečněn dávný sen.

Zde malý dárek z vonných kvítků
račtež přijmouti z ruky mé!
Na důkaz úcty, hlas ze rtíků
k volání "Slávy" všecky zve.

Kytici podala žákyně tétéž třídy Valerie Habzová. Volání sláva zaburácelo všechněm zástupem. Zástupce vysokého c.k. ministerstva zřejmě velmi blahovolně kytici přijal a lichotivě poděkoval. Po té vdp. farář zdejší Šimon Kabát velenadšenou řečí zástupce c.k. ministerstva a ostatní jeho průvodce oslovil a konče, zvučným hlasem "Sláva Jeho Veličenstvu Císaři Pánu" provolal již veškerenstvo mnohokráte opakovalo.
Po blahosklonném oslovování ze strany vysokých a vzácných Pánů nás jednotlivých vstoupili Pánové konečně opět do vlaku, jenž za ohromného volání "sláva" a "nazdar", pak za veselé hudby bral se dále.
"20

O přivítání slavnostního vlaku v Nové Bystřici nás neznámý dopisovatel informuje o několik dní později v "Ohlasu":
"Z N. Bystřice. K Vašemu referátu o zahájení jízdy na naší úzkokolejné dráze posílám malý doplněk. Vlak pp. hodnostáře z Jindř. Hradce vezoucí, byl ve všech stanicích, bohatě ozdobených, nadšeně vítán od obecních představených místních i sousedních obcí, dp. farářů, sborů hasičských, učitelstva, školní mládeže a množství lidu a všude zněly mu vstříc nadšené pozdravy. Kde vlak stanul, žádali jednotliví řečníci Jeho Excellenci, by na stupních trůnu vyslovil dík obyvatelstva za dosažené železniční spojení. Hlavní bod uvítání byl ovšem v městě našem. Zde na nádraží očekávalo vlak městské a okresní zastupitelstvo, státní úředníci, veldp. děkan Ulrich, sbor učitelský se školní mládeží, spolky a množství místního a přespolního obyvatelstva. Jakmile vlak do stanice vjel, zahrála jindřichohradecká vojenská hudba národní hymnu a provolána J.V. sláva. Dvě drůžičky podaly zástupcům Jich Excellencí ministra a p. místodržitele skvostné kytice a po představení přítomných hodnostářů zapsali se pp. zástupci do nové pamětní knihy Novo-Bystřické. Na to usedlo se do připravených povozů a zamířeno k hotelu Kriegelsteinově, kdež připravena skvělá hostina. Ulice, ano celé město bylo bohatě prápory a slavobránami okrášleno. Při hostině pronešeno bylo více přípitků, z nichž hlavně vytčeny buďtež: Purkmistr p. dr. Wolf pronesl nadšený přípitek na Jeho Veličenstvo císaře a krále jež od přítomných přijat s velkým nadšením a provázen hymnou od shora uvedené hudby zahranou, další přípitky platili nepřítomným Jich Excellencím ministru a místodržiteli a jiným. Po ukončení banketu nastoupili vzácní hosté cestu zpáteční, kdežto pro naše obecenstvo byl večer v hotelu Kriegelsteinově pořádán slavnostní koncert, řízený kapelníkem p. Zemanem, kterým pro město naše významná slavnost byla ukončena."21

V upomínku na otevření dráhy 1897. Na paměť této významné události je vydána dopisnice s příležitostným razítkem "V upomínku na otevření dráhy 1897". Originál Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci, album firmy Bibus"

Příštího dne po slavnostech, 1. listopadu, začíná pravidelná doprava smíšeným vlakem 4052. Vyjíždí z Nové Bystřice ve 2,48 hod. ráno. Je 10°C pod nulou. Do vlaku jsou zařazeny 4 osobní a 7 nákladních vozů. Soupravu má na starosti vlakvedoucí R. Burda a průvodčí K. Kopřiva. Na stroji U1 topí Ant. Jahelka, u regulátoru je V.Šonka. Do Jindřichova Hradce přiváží vlak v 5,08 hod. 35 cestujících.

Až 25. a 26. listopadu je uskutečněna státní kolaudace pevných zařízení. Kolaudace vozidel a vodáren proběhla 11. prosince 1897. Shledané závady na pevných zařízeních (je jich kolem 50) byly odstraněny v průběhu roku 1898 na náklady stavební firmy. Návazně na to 30. listopadu 1898 proběhla "superkolaudace umělých staveb a budov, železných konstrukcí mostů, mechanických zařízení a zařízení vodáren". I zde je však ještě objeveno několik drobných závad.

Teprve v červenci 1901 se uskutečňuje předávka cest a vodotečí firmou Leitner a Fröhlich. Definitivní konec styků s touto firmou ohledně novobystřické místní dráhy je až v roce 1910 vyplacením 16000 K tomuto stavebnímu podnikatelství.

Po předání jsou všechny stavby i trať plně v péči "Sekce pro udržování dráhy Jindřichův Hradec". Má k údržbě 4 traťové vozíky z Grazu a drezínu vyrobenou v cmuntských dílnách. Pro stroje U 1,2,3 jsou k dispozici 3 sněhové pluhy. O lokomotivy a dílny pečuje "c.k. správa topírny Tábor" s expoziturou ve Veselí-Mezimostí. S vozy hospodaří "c.k. drážní staniční úřad" v J. Hradci jakožto expozitura přidělovny vozů Praha. Zásobování materiálem a inventářem zajišťuje vedení materiálního skladu v Cmuntu.


19 Ohlas od Nežárky, 6.11.1897
20 Pamětní kniha Obecní školy v Kunžaku 1845-1955, OA Jindřichův Hradec
21 Ohlas od Nežárky, 20.11.1897

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru